قطار

با قطار, دلپذیر و در رفاه کامل سفر کنید

نحوه دربست کردن کوپه

ابتدا تعداد دقيق مسافرين در قسمت مربوطه وارد شود سپس تيک دربست كوپه زده شود. بطور مثال يك خانواده متشكل از پدر، مادر و يك فرزند خردسال، تعداد مسافر 3 نفر انتخاب شده و سپس براي دربست كوپه ، كوپه دربست تیک زده شود