آمستردام شهر پرجاذبه کشور هلند

آمستردام

 آمستردام شهر پرجاذبه کشور هلند از آن دسته شهرهایی است که هر گردشگری با هر سلیقه ای و نگاهی قدم در آن گذارد راضی و خشنود و هیجان زده خواهد شد. آمستردام همچون دیگر  شهرهای اروپایی پر است از موزه و گالری و بناهای مجلل، مملو از رستوران های مدرن،  کافی شاپ های منحصربه فرد، فروشگاهها و بازارچه های سنتی اروپایی با سوغاتی های متنوع است.
آمستردام یکی‌از محبوب‌ترین هدف‌های گردشگری در اروپا با بیش‌از چهار میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان در سال است. بخش مرکزی آمستردام بافت فشرده و زیبای قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده‌است و به یک موزهٔ روباز و دیدنی می‌ماند. به همین خاطر یکی از جاذبه‌های گردشگری در آمستردام، قایق‌سواری در کانال‌های داخل شهر است که از مقابل بسیاری از ساختمان‌های زیبای شهر می‌گذرد.

مساحت ۲۲۰ هزار کیلومتر مربع
ارز: یورو
زبان: هلندی
جمعیت۸۵۲,۰۰۰

ساختار شهری آمستردام بر روی آب بنا شده است به گونه ای که بیش از  ۱۶۰ کانال در مناطق گوناگون این شهر ایجاد شده که همچنان مورد بهره برداری تفریحی و شهری قرار می گیرد و همچنین زیبایی منحصر به فردی به آرایش ظاهری این شهر بخشیده است. 

نکته جالب توجه آنکه تعــداد دوچرخــه هــا در ایــن پایتخــت اروپایــی از تعــداد خودروهــا بیشــتر اســت. اصلــی تریــن توقــف گاه شــهر آمســتردام، ســازه ای ســه طبقــه اســت کــه ۱۰ هــزار دوچرخــه را در خــود جــای مــی دهــد. مســیرهای ویــژه دوچرخــه ســواری در آمســتردام بــه مراتــب بیشــتر از مســیرهای خودرو اســت و بــه همیــن دلیــل آمــد و شــد چندانــی با خودرو در ایــن شــهر مشــاهده نمــی شــود. جالــب اینجــا اســت کــه حتــی یــک روز مشــخص (دومیــن شــنبه مــاه مــه) در تقویــم ملــی هلنــد بــه نــام «روز دوچرخــه ســواری» نــام گــذاری شــده اســت.
 هوای پاک و مطبوع، آرامش روانی،  ترافیک سبک و کم حجم ، مدیریت اقتصادی و کم هزینه و از همه مهم تر حفظ  تندرستی،  نشاط و اندام ورزیده از نتایج فرهنگ دوچرخه سواری در  هلند است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *